Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59, svým ředitelem vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 a ředitel školy rozhodl o konání písemné přijímací zkoušky na základě § 60 odst. 1, odst. 4 školského zákona; § 2, § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění.

Termín podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení:

 • maturitní obory do 6. května 2016
 • učební obory + nástavbový obor Podnikání do 13. května 2016

Ředitel rozhodl o konání písemné přijímací zkoušky pro maturitní obory:  Technická zařízení budov (matematika), Ekonomika a podnikání – Finanční služby (společenskovědní základ – učivo dějepisu, občanské nauky, zeměpisu ZŠ). Přijímací zkouška je zadávána ředitelem školy.

Termín konání přijímací zkoušky: 12.května 2016

U učebních oborů a u nástavbového maturitního oboru Podnikání se přijímací zkoušky nekonají.

Škola přijímá do denního studia v 2. kole přijímacího řízení přihlášky ke vzdělávání v těchto oborech:

Maturitní obory:

Kód Název oboru Předpokládaný počet

přijímaných uchazečů

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Finanční služby 5
36-45-M/01 Technická zařízení budov 10

Učební obory:

Kód Název oboru Předpokládaný počet

přijímaných uchazečů

36-52-H/01 Instalatér 9
36-56-H/01 Kominík 3
39-41-H/01 Malíř a lakýrník – Malíř - stipendium 6
36-66-H/01 Montér suchých staveb 9
23-51-H/01 Strojní mechanik – Zámečník - stipendium 4
36-64-H/01 Tesař - stipendium 7
33-56-H/01 Truhlář 7
36-67-H/01 Zedník - stipendium 15

 Nástavbové obory:

Kód Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
64-41-L/51 Podnikání 10


Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání:

 • obor Technická zařízení budov, Ekonomika a podnikání – Finanční služby, Podnikání (nástavbové studium) – není nutné  potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu
 • učební obory – je nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení:

 • pro maturitní obory bude zveřejněno 12. května 2016
 • pro učební obory a nástavbový obor  Podnikání bude zveřejněno dne 18. května 2016

na www. sspcb.cz

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

 

Čtyřleté studijní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  Výsledková listina  Výsledková listina
39-08-M/01 Požární ochrana  Výsledková listina  Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov  Výsledková listina  Výsledková listina

 

Nástavbové studijní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina

 

Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina Výsledková listina
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina Výsledková listina
39-41-H/01 Malíř Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina
23-51-H/01 Strojní mechanik – Zámečník Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
33-56-H/01 Truhlář Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

 

 Kritéria přijímacího řízení

Pozdrav z Německa – Projekt Erasmus

Další  žáci, kteří odjeli do německého Wetzendorfu v rámci projektu Erasmus+ pod vedením učitele odborného výcviku Václava Šestáka, pokračují v započaté práci předešlých skupin. Nyní mají na starosti vyzdívání a omítání pilířů.  Všem nám posílají srdečné pozdravy. Více foto zde.

xxxdsci1883

Důležité informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2016/2017

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude na www.sspcb.cz a ve vestibulu školy.

U oborů vzdělání, kde se nekonaly přijímací zkoušky:

 • dne 22. 4. 2016

Jedná se o obory denní formy vzdělávání:

Instalatér, Kominík, Malíř a lakýrník – Malíř, Montér suchých staveb, Tesař, Truhlář, Strojní mechanik – Zámečník, Zedník a nástavbový obor Podnikání.

U oborů vzdělání, kde se konaly přijímací zkoušky:

 • dne 26. 4. 2016 – Ekonomika a podnikání – Finanční služby, Technická zařízení budov
 • dne 27. 4. 2016 – Požární ochrana

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejní výsledková listina na www.sspcb.cz a ve vestibulu školy.

Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy (kromě nástavbového oboru Podnikání), a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání, nebo pokud má záměr jej uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již dříve při přijetí do oboru s talentovou zkouškou. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení o přijetí na obor bez talentové zkoušky.

Zápisový lístek bude možné odevzdávat osobně do sekretariátu školy:

 • každý pracovní den od 7.30 hodin do 15.30 hodin
 • u učebních oborů a nástavbového oboru Podnikání od 22. 4. 2016 do 6. 5. 2016
 • u oborů Ekonomika a podnikání – Finanční služby a Technická zařízení budov od 26. 4. 2016 do 10. 5. 2016
 • u oboru Požární ochrana od 27. 4. 2016 do 11. 5. 2016

nebo zápisový lístek můžete zaslat nejlépe doporučenou poštou a adresu školy:

Střední škola polytechnická
Nerudova 59
370 04 České Budějovice

Nepřijatým uchazečům se rozhodnutí o nepřijetí zasílá doporučenou poštou.

Do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí můžete proti tomuto rozhodnutí podat odvolání (vzor zde).

Tím, že v řádném termínu podáte odvolání, si zachováte šanci na přijetí ke studiu. V případě, že nejsou odevzdány všechny zápisové lístky, může ředitel školy provést autoremeduru a přijmout dalšího uchazeče podle zveřejněného seznamu.

Případné dotazy můžete volat na tel. 387 423 450.

Lyžařský a snowboardový kurz 2016

V týdnu od 15. do 20. února 2016 byli žáci na lyžařském a snowboardovém kurzu v rakouském Lienzu. Všichni přijeli spokojení. Více fotek zde.

014

Průzkum mezi žáky základních škol ukázal zvýšený zájem o řemesla a SOŠ

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) provedla na počátku letošního roku průzkum mezi žáky 9. tříd a mezi rodiči žáků 7.-9. tříd. Tento u nás prozatím největší průzkum se žáků a jejich rodičů dotazoval na volbu budoucího povolání. Z průzkumu vyplývá, že sedm rodičů z deseti zvažuje, že pošle své děti na střední odbornou školu. Pětina rodičů vážně uvažuje o učňovské škole, kde vedou profese kuchařské, elektrikářské, instalatérské, ale i kadeřnické nebo truhlářské. Ještě větším překvapením je, že každý desátý student má zájem o práci v zemědělství nebo chovatelství, což je navlas stejný zájem jako o profese v odvětví strojírenství. Vzniká mimořádný tlak na zavedení dílen a pozemků na základních školách, dále na výuku základů obchodu a komunikace se zákazníkem.

Maturita je jak pro žáky, tak i rodiče stále prioritou, ale její absolvování se začíná požadovat stále více na středních odborných školách (SOŠ). Zájem o učňovské obory neklesá, ale čím dál více mají rodiče zájem na tom, aby profesní vzdělání bylo ukončeno tak, že bude možné případně pokračovat v dalším studiu.

„Na venkově jsou řemesla jedním ze způsobů, jak tam udržet zaměstnanost i dobrou životní úroveň lidí. Musíme proto podporovat střední zemědělské školy a učiliště, které pomohou s generační obměnou řemeslníků. Zástupci řemeslných organizací vidí cestu ve vzdělávání už od základních škol. Chtějí proto znovu zavést povinné pracovní dílny. Myslím si, že je to krok správným směrem a významná věc, o které by se nemělo pouze mluvit, ale do konce volebního období bychom ji měli uskutečnit,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Přichází stále více firem, které chtějí spolupracovat s odbornými školami. Téměř polovina studentů je připravena dohodnout se se svým budoucím zaměstnavatelem již v průběhu studia. Potěšující je fakt, že 40 % studentů profesních oborů vážně uvažuje o zahájení podnikání, většina ale chce nejdříve získat zkušenosti u zkušeného zaměstnavatele. Společnost sice vnímá řemeslné obory jako méně prestižní profese, ale dává jim velký potenciál, jak s ohledem na jejich rostoucí význam, tak vzhledem k předpokládaným výdělkům.

„Umět řemeslo má budoucnost. Zručnost, chytrost, invence a originalita. To jsou vlastnosti skutečného řemeslníka. Věnujeme pozornost odbornému vzdělávání, podporujeme polytechnické vzdělávání v základních školách, podporujeme spolupráci škol a zaměstnavatelů. Ale nesmíme zapomínat, že nejdůležitější je, aby učení inspirovalo a abychom každého žáka podpořili ve správné volbě budoucího povolání podle jeho přednosti a výsledkem byl úspěch v práci i v životě“, uvádí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Více o průzkumu se můžete dočíst zde.

1. strana ze 9123456789