Projekty

Zřízení učeben pro výuku odborných předmětů a cizích jazyků
Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji
Snížení energetické náročnosti SŠ polytechnické v Č. Budějovicích
Modernizace technického vybavení pro odborný výcvik
Řemeslo bez hranic
Matematech
Fibonacci
EU peníze středním školám
Popularizace technických oborů
UNIV 3

Stipendijní program

Zřízení učeben pro výuku odborných předmětů a cizích jazyků

ZÁKLADNÍ INFORMACE PROJEKTU

Zřízení učeben pro výuku odborných předmětů a cizích jazyků
Projekt „Zřízení učeben pro výuku odborných předmětů a cizích jazyků“ byl předložen v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 7 606 894,49 Kč, z toho způsobilé náklady 7 345 534,49 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 6 243 704,31 Kč.
Fyzická realizace projektu byla ze strany školy zahájena dne 22. 6. 2015, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2018.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky odborných předmětů. Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním a vybavením tréninkového centra (odborné učebny) pro výuku instalatérů a technického zařízení budov a dále vybudováním a vybavením nové jazykové učebny, přičemž nové, moderní vybavení jazykové učebny moderními informačními technologiemi přispěje k rozvoji schopností žáků s těmito digitálními technologiemi pracovat. Tyto skutečnosti ve velké míře přispějí ke zkvalitnění výuky na Střední škole polytechnické.

Vzdělávání na Střední škole polytechnické bude zkvalitněno také díky zajištění vnitřní konektivity školy, jež bude odpovídat standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu.  V rámci projektu dojde rovněž k úpravám venkovního prostranství, kdy budou v okolí školy založeny záhony, bude zde vysazeno 162 kusů okrasných rostlin a dřevin a umístěno 6 laviček. Dále bude kolem školy založen trávník. Prostor bude využit jak relaxační prostor pro žáky během dne v přestávkách mezi vyučovacími hodinami či jako místo k učení.

Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

eu logo

Datum zahájení projektu: 01. 09. 2014

Datum ukončení projektu: 31. 07. 2015

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0065

Střední škola polytechnická spolu s Jihočeskou hospodářskou komorou spolu realizují Projekt ,,Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Prvním záměrem projektu je zajistit vybraným studentům SŠ kvalitní odbornou praxi u zaměstnavatele. Pomocí zapojených odborníků z firmy, kde bude praxe vykonávána, dojde ke kvalitní průpravě na výkon zaměstnání v souvislosti se studovaným oborem (Technická zařízení budov, Finanční služby) tak, aby odborná praxe byla studentovi přínosem a smysluplná.

Druhým záměrem projektu je zajistit studentům SŠ praktické vyučování s odborníkem z praxe, které bude probíhat přímo na naší škole s cílem provázat teorii s praxí, kdy student během učební praxe získá teoretické znalosti, které bude při praktickém vyučování s odborníky uplatňovat a posílí tak své odborné znalosti a dovednosti. Studenti následně ověří své získané teoretické i praktické znalosti na zadaných úkolech, které budou řešit.

V rámci projektu budou nakoupeny přístroje pro obory Technická zařízení budov a Finanční služby.

Ve dnech 10. a 11. února se naši žáci zúčastnili praktického vyučování s odborníky v rámci projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji.

img_2319

 

Snížení energetické náročnosti SŠ polytechnické v Č. Budějovicích

logo  fond soudržnosti

Datum zahájení projektu: 01. 1. 2013

Datum ukončení projektu: 30. 10. 2015

Celkové způsobilé výdaje projektu: 19 mil Kč

Registrační číslo projektu: CZ. 1.02/3.2.00/13.21549

 

Střední škola polytechnická předložila v roce 2013 ke schválení projekt do rozvojového programu OP ŽP. Projekt byl schválen a jeho fyzická realizace proběhla v roce 2015.

Hlavním záměrem projektu je zkvalitnit zázemí pro výuku a snížit energetickou náročnost budov školy. Obsahem projektu bylo zateplení obvodových plášťů budov školy na ulici Nerudova 59, dále výměnu výplní a zateplení střech. Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 85 % způsobilých výdajů, dále z prostředků SFŽP ČR ve výši 5 % způsobilých výdajů.

Vlastní realizaci stavebních prací provedl dodavatel vybraný v rámci výběrového řízení – společnost IZOGARANT s. r. o. Fyzická realizace stavby proběhla v období od června do října 2015.

V příštích letech bude zajišťována udržitelnost výstupů projektu a sledovány úspory energií vyvolané realizací projektu. Věříme, že projekt vedle úspor energií i významně přispěl ke zkvalitnění prostředí, ve kterém probíhá výuka na naší škole.

Modernizace technického vybavení pro odborný výcvik

20090909100924-podpora-eu-rop-loga-banner

Datum zahájení projektu: 01. 5. 2014

Datum ukončení projektu: 27. 8. 2015

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3,37 mil Kč

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03287

Střední škola polytechnická předložila v roce 2014 ke schválení projekt do rozvojového programu ROP NUTS II Jihozápad. Projekt byl schválen a jeho realizace proběhne v roce 2015.

Hlavním záměrem projektu je zkvalitnit a modernizovat technické vybavení odborného výcviku oborů Truhlář, Tesař, Instalatér a Strojní mechanik (zámečník), Požární ochrana a Technické zařízení budov, a to komplexním vybavením dílen odborného výcviku šesti dřevoobráběcími a kovoobráběcími stroji. Kvalitní strojové vybavení výrazně přispěje ke kvalitě odborného vzdělání, zvýší znalosti a dovednosti žáků a přispěje tím k větší efektivitě výuky a konkurenceschopnosti žáků na trhu práce po ukončení vzdělávání, zvýší rovněž konkurenceschopnost školy.

Do projektu jsou zapojeni dva nefinanční partneři, kteří se podílejí zejména na výběru vhodných strojů pro odborný výcvik, dále zaškolí obsluhu strojů a budou spolupracovat i ve fázi provozní formou konzultací. Projekt „Modernizace technického vybavení pro odborný výcvik“ bude spolufinancován Evropskou unií ve výši 85 % způsobilých výdajů.

Závěrečná zpráva z realizace projektu

Projekt byl realizován dle aktivit a časového harmonogramu podle projektové žádosti. Došlo ke stanovení projektového týmu, přípravě a realizaci výběrového řízení na dodavatele strojů. Toto výběrové řízení bylo realizováno ve spolupráci se zřizovatelem, nebylo tedy nutné využít externích konzultací pro přípravu výběrového řízení (došlo k úspoře financí). V rámci výběrového řízení byl vybrán dodavatel a podepsána smlouva o dodávce.

Následovala příprava míst pro instalaci strojů – kontrola elektroinstalace a částečná úprava. Tyto úpravy byly zvládnuty vlastním zaměstnancem – elektrikářem, takže nebylo nutné tyto úpravy financovat externě (nevznikly tedy nezpůsobilé náklady). Po přípravě míst došlo k organizaci přesunu starých strojů z dílen a dovoz a instalace nových strojů. Tato dodávka nových strojů proběhla ve dvou fázích. Po instalaci strojů bylo nutné ještě provést napojení strojů na kompresory a zajistit odsávání vzduchu.

Po úplné instalaci a kompletním připojení strojů došlo k proškolení mistrů s prací na strojích. Toto proškolení zajistili partneři projektu. Následovalo ověření strojů ve výuce, kde byly stroje předvedeny žákům jednotlivých oborů. Ověřením ve výuce došlo k ukončení fyzické realizaci projektu.

V průběhu realizace došlo k několika nepodstatným změnám v projektu. Tyto změny se týkaly změny projektového manažera a změny termínů zahájení a ukončení fyzické realizace projektu. O projekt se staral tříčlenný realizační tým, který dohlížel, aby byl projekt realizován v souladu s žádostí a smlouvou o dotaci.

V rámci realizace projektu byla zajištěna rovněž publicita projektu, jednotlivé prvky představovaly zejména inzertní článek v MF Dnes, dále pamětní tabule v dílnách a informování o projektu v rámci školního informačního systému a na webu školy.

Realizace projektu proběhla bez problémů a bez časových zdržení, cíle projektu a monitorovací indikátory byly zcela naplněny. Tímto projektem se výrazně zkvalitní odborná výuka v příštím školním roce a letech následujících.

Řemeslo bez hranic

Logo Erasmus+

 

 

 

 

 

Naše škola je od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016. zapojena do projektu Řemeslo bez hranic(číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000615) pod záštitou programu Evropské Unie Erasmus+, v rámci tohoto projektu naše škola spolupracuje s Bavorským svazem pro stavebnictví.

Našim žákům oboru Zedník se tak otevírá jedinečná možnost strávit prakticky zaměřený modul ve vzdělávacím Stavebním centru v lokalitě Wetzendorf. Projekt by měl posílit prestiž českého řemesla a rozšířit budoucí pracovní možnosti našich žáků.

Za účelem dojednání podmínek projektu přivítala Střední škola polytechnická v pátek 31.10. delegaci z partnerské instituce. Zahraniční návštěva ve složení Dipl.-Ing. Herbert Dechant (vedoucí Stavebního centra) a Dipl.-Geogr. Martin Schneider (vedoucí Bavorského stavebního spolku) byla provedena prostory nové haly odborného výcviku.

ssp_003

Na přelomu listopadu a prosince 2014 odjela první skupina našich žáků – Dominik Tlamsa, Radim Doležal, Petr Šlápota a Jan Lohonka – pod dohledem mistra odborného výcviku Václava Šestáka do Wetzendorfu. Německá strana si pro naše žáky připravila krásný dlouhodobý projekt – stavbu pece. První skupina tedy stavbu započala a další skupiny našich žáků ji během následujících dvou let dokončí. Pokud vše dobře dopadne, bude pec „zkolaudována“ pečením pizzy při česko-bavorské slavnosti.

IMG_20141202_145845

Druhá skupina žáků, kterou tvoří  Kopecký Lukáš, Horák Ondřej, Boháč Lukáš a Matějček Tomáš v čele s mistrem odborného výcviku DiS. Lukášem Havířem, pokračuje v započatém projektu v termínu od 2.11. do 15.11. 2015.

sam_6266

MatemaTech

Logo_MatemaTech_final_eu-weblogo_matematech-web

 

 

 

Jak zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku

Současná generace středoškoláků považuje matematiku za velmi náročný předmět a snaží se vyrovnat se s nároky na její zvládnutí s vynaložením minimálního úsilí. Tomu je nutné čelit hledáním nových způsobů
pozitivní motivace ke studiu matematiky, nových metod výuky matematiky, nových přístupů k prověřování jejích výsledků včetně používání počítačů ve výuce matematiky.

Naše škola je jednou ze čtyř partnerských středních škol z jižních Čech, která v rámci projektu MatemaTech spolupracuje s katedrou matematiky pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Institutem didaktiky matematiky Johannes Kepler University v Linci a jejich partnerskými základní a
středními školami Horního Rakouska.

Naši učitelé Mgr. B. Kunová, Mgr. M. Stejskalová a Ing. E. Vortelová pomáhají spolu se svými žáky hledat nové metody a ověřovat je ve výuce matematiky na střední škole. Pozitivní zkušenosti pak předávají svým českým a rakouským kolegům v rámci workshopů, na kterých probíhá diskuse nad hledáním nových cest ve výuce matematiky.

Hlavním cílem je:

  • posílit roli počítačových technologií ve výuce matematiky
  • prolomit nedůvěru učitelů k užívání počítačů jako nástrojů lepšího porozumění matematice
  • vytvořit strategii zvyšování zájmu studentů o matematiku a jejího praktického uplatnění.

 

V lednu 2013 proběhl na naší škole průzkum zájmu o matematiku.

Členové realizačního týmu projektu navštívili školu, zúčastnili se výuky matematiky ve dvou třídách a poté se studenty diskutovali o tom, co je na matematice baví či nikoliv, co by na ní rádi změnili.

Tento průzkum probíhá na některých školách různých krajů České Republiky a Rakouska.
Výsledky průzkumů najdete na webových stránkách projektu, anglicky zde.

Zakončení projektu přeshraniční spolupráce.

V roce 2014 byl projekt ukončen závěrečnou konferencí, která proběhla na KÚ v Č. Budějovicích za přítomnosti zastupitelů kraje a také Jihočeské univerzity a Univerzity J. Keplera v Linci. Nejlepší výsledky tohoto společného projektu můžete najít v závěrečné publikaci, případně na webových stránkách tohoto projektu.

Fibonacci

logo_Fin bonacci
Evropský projekt Fibonacci – badatelsky orientované vyučování je projekt, do kterého aktivně vstoupily naše učitelky matematiky M.Stejskalová a E. Vortelová a zapojily studenty všech ročníků matematiky. Naše škola se od školního roku 2011/12 stala jednou z partnerských škol tohoto projektu a úzce spolupracuje s Fibonacciho centrem sídlícím na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích.

Tato forma výuky vede studenty k samostatnosti, schopnosti řešit zadaný problém různými cestami bez přímého vedení a pomoci učitele. Učí se pracovat s literaturou, řešit problém pomocí počítačového modelu nebo klasickým pokusem (pokus – omyl). Musí se sami rozhodovat, vymýšlet postupy, bojovat s případným neúspěchem.

Studenti už například nyní vědí, jak změřit výšku budovy pomocí běžných pomůcek, nenechají se ošálit nabídkami různých výhodných úvěrů. Také ví, je-li výhodné pro levnější pohonné hmoty popojet či nikoli, umí porovnat pouhým okem objemy různých těles a nenaletí na klamavou reklamu o výhodnosti většího balení. Cílem je, aby si žáci své znalosti z matematiky upevnili při praktické činnosti a snad si je i lépe zapamatovali než je tomu při pasivním poslechu výkladu učitele.

Projekt Fibonacci v akci.
Fotografie zachycují praktické uplatnění matematických znalostí našich studentů,
neboť to je pro zapamatování probírané látky přínosnější než pouze strohý výklad.
Čím více smyslů se při výuce zapojí, tím snáze se probíraná látka zapamatuje.

Studenti měli za úkol stanovit výšku budovy jakýmkoliv způsobem za použití běžně dostupných prostředků.
Podívejte se, jak si s tímto úkolem poradili.

Mezinárodní konference projektu Fibonacci
Ve dnech 24. – 26. října 2012 se v německém městě Bayreuth konala závěrečná mezinárodní konference European Training Session – Depening the Understanding of Inquiry in Mathematics v rámci projektu Fibonacci, které se za Českou republiku zúčastnily i naše učitelky matematiky Mgr. M. Stejskalová a Ing. Eva Vortelová spolu s RNDr. L. Samkovou z PF JCU.

Jednotlivé země zde prezentovaly své zkušenosti s badatelsky orientovanou výukou matematiky a také své nejnovější pracovní listy. Některé z nich můžete najít zde. A jak účastníci testovali pracovní listy na vlastní kůži, můžete vidět na následujících fotografiích. Některé zajímavé materiály z této konference můžete vidět ve třetím patře naší školy.

Pokračování projektu?

Projekt by zdárně ukončen, ale naši učitelé i nadále používají své i zahraniční materiály z tohoto projektu.

finobacci

Popularizace technických oborů

logo

Projekt „Popularizace technických oborů v ISŠ stavební ČB“ realizovala škola ještě pod svým starým názvem – Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59. Jednalo se o první projekt financovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů, který byl realizován v rámci Globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt byl evidován pod registračním číslem: CZ.1.07/1.1.10/02.0060 a škole byla schválena dotace ve výši 2.736.218,20 Kč. Projekt probíhal v období od 1. 1. 2010 – 30. 6. 2012 a došlo k realizaci následujících aktivit:

  • Přímá prezentace výuky technických oborů pro žáky základních škol včetně ukázek praktického vyučování
  • Vybudování školního informačního centra s vysíláním vzdělávacích spotů na podporu technických oborů
  • Pořízení moderních učebních pomůcek pro výuku fyziky a celkovou modernizaci výuky technických oborů

Výstupy projektu jsou používány doposud a pomáhají zkvalitnit výuku a informovanost žáků o dění a nabídce školy.

EU peníze středním školám

logo

Datum zahájení projektu: duben 2012

Datum ukončení projektu: březen 2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0305

Cílem projektu je inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, vytvoření vzdělávacích materiálů směřujících k rozvoji odborných kompetencí a jazykové gramotnosti žáků.

Zdravotní technika Informační technologie
VY_32_INOVACE_07_ZT_01  VY_32_INOVACE_04_ICT_01 VY_32_INOVACE_05_ICT_01
VY_32_INOVACE_07_ZT_02  VY_32_INOVACE_04_ICT_02 VY_32_INOVACE_05_ICT_02
VY_32_INOVACE_07_ZT_03  VY_32_INOVACE_04_ICT_03 VY_32_INOVACE_05_ICT_03
VY_32_INOVACE_07_ZT_04  VY_32_INOVACE_04_ICT_04 VY_32_INOVACE_05_ICT_04
VY_32_INOVACE_07_ZT_05  VY_32_INOVACE_04_ICT_05 VY_32_INOVACE_05_ICT_05
VY_32_INOVACE_07_ZT_06  VY_32_INOVACE_04_ICT_06 VY_32_INOVACE_05_ICT_06
VY_32_INOVACE_07_ZT_07  VY_32_INOVACE_04_ICT_07 VY_32_INOVACE_05_ICT_07
VY_32_INOVACE_07_ZT_08  VY_32_INOVACE_04_ICT_08 VY_32_INOVACE_05_ICT_08
VY_32_INOVACE_07_ZT_09  VY_32_INOVACE_04_ICT_09 VY_32_INOVACE_05_ICT_09
VY_32_INOVACE_07_ZT_10 VY_32_INOVACE_04_ICT_10 VY_32_INOVACE_05_ICT_10
VY_32_INOVACE_07_ZT_11  VY_32_INOVACE_04_ICT_11 VY_32_INOVACE_05_ICT_11
VY_32_INOVACE_07_ZT_12  VY_32_INOVACE_04_ICT_12 VY_32_INOVACE_05_ICT_12
VY_32_INOVACE_07_ZT_13  VY_32_INOVACE_04_ICT_13 VY_32_INOVACE_05_ICT_13
VY_32_INOVACE_07_ZT_14  VY_32_INOVACE_04_ICT_14 VY_32_INOVACE_05_ICT_14
VY_32_INOVACE_07_ZT_15  VY_32_INOVACE_04_ICT_15 VY_32_INOVACE_05_ICT_15
VY_32_INOVACE_07_ZT_16  VY_32_INOVACE_04_ICT_16 VY_32_INOVACE_05_ICT_16
VY_32_INOVACE_07_ZT_17  VY_32_INOVACE_04_ICT_17 VY_32_INOVACE_05_ICT_17
VY_32_INOVACE_07_ZT_18  VY_32_INOVACE_04_ICT_18 VY_32_INOVACE_05_ICT_18
VY_32_INOVACE_07_ZT_19  VY_32_INOVACE_04_ICT_19 VY_32_INOVACE_05_ICT_19
VY_32_INOVACE_07_ZT_20  VY_32_INOVACE_04_ICT_20 VY_32_INOVACE_05_ICT_20

 

UNIV 3

LogoUNIV3

 

Škola je centrem celoživotního učení, je zapojena do projektu ministerstva školství UNIV 3 – podpory procesů uznávání.
Cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací u nás a modernizovat akreditační proces. Projekt UNIV 3 řeší propojení rekvalifikačních kurzů s procesem uznávání dovedností a znalostí zájemců.

 

Ve školním roce 2013/2014 proběhlo pilotní ověřování těchto rekvalifikačních programů:

KOMINÍK – montáž komínů a komínových vložek (36-017-H)
KOMINÍK – měření spalin (36-023-H)

INSTALATÉR – montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)
SKLENÁŘ (36-049-H)

Ve školním roce 2014/2015 proběhlo pilotní ověřování těchto rekvalifikačních programů:

KOMINÍK- kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H)
POKRÝVAČ skládaných krytin (36-030-H)

Kurzy byly pro zájemce ZDARMA.
Přihlásit se mohli účastníci ve věku od 18 do 64 let.

Kontaktní osoba:
Ing. Marie Bartyzalová, bartyzalova@sspcb.cz  , tel. 387927136

Ředitel školy pan Ing. Luboš Kubát se zúčastnil celorepublikové závěrečné konference projektu UNIV 3, která se konala dne 28. 4. 2015 v hotelu VORONĚŽ v Brně, kde představil realizaci a výsledky projektu UNIV 3 na naší škole komentováním připravené prezentace nazvané „Vliv podpory procesů uznávání na rozvoj učňovských oborů ve SŠ polytechnické, České Budějovice“.

Dne 3. 6. 2015 jsme byli požádáni o představení téže prezentace na poradě ředitelů (mentorů)  a metodiků škol Jihočeského kraje, zapojených do projektu UNIV 3, která se konala na Krajském úřadě Jihočeského kraje.

http://www.nuv.cz/univ3/zaverecna-konference-projektu-univ-3-1